A A A

STATUT

JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA

PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH i PILOTÓW WYCIECZEK


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, w skrócie JSPTiPW , zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”, jest zarejestrowanym w sądzie samorządnym i dobrowolnym stowarzyszeniem działającym w turystyce i krajoznawstwie.

§ 2

2. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011, nr 79, poz. 855 wraz z późniejszymi zmianami) 

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jarosław, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność poza granicami RP.

§ 4

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Organem nadzorującym działalność Stowarzyszenia jest Starosta Powiatu Jarosławskiego.

§ 5

1. Stowarzyszenie posiada znak graficzny, pieczęć oraz może posiadać odznakę organizacyjną i sztandar. 

2. Wzór używanego znaku graficznego oraz wygląd odznaki i  sztandaru określa swoją uchwałą Walne Zgromadzenie, natomiast wzory używanych pieczęci wprowadza swoją uchwałą Zarząd.

3. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej.

§ 6

1. W realizacji swoich celów oraz zadań statutowych Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami turystycznymi, z władzami  państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami o podobnych celach działania.

§ 7

1. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji o pokrewnych celach działania. Decyzję o przystąpieniu lub połączeniu z innym stowarzyszeniem podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

§ 8

1. W realizacji zadań statutowych oraz swoich celów Stowarzyszenie może tworzyć kluby, koła oraz powoływać komisje i komitety organizacyjne stałe lub doraźne.

2. Zasady powoływania i działania klubów, kół , komisji i komitetów określa w swojej uchwale Walne Zgromadzenie  Członków.

§ 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

  § 10

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

2. Stowarzyszenie może też zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilno-prawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11

1. Stowarzyszenie skupia turystów, krajoznawców i sympatyków turystyki. Stwarza warunki, ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami, oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.

Rozdział II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 12

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Popularyzacja kultury, historii oraz walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Jarosławia,  Województwa podkarpackiego i innych regionów turystycznych Polski.

2. Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz dbanie o ochronę środowiska poprzez turystykę i krajoznawstwo.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

4. Pomoc w wędrownictwie indywidualnym i zbiorowym po przez organizowanie rajdów, złazów, zlotów, rejsów, spływów, wycieczek, obozów i innych imprez turystycznych i rekreacyjnych.

5. Tworzenie i upowszechnianie systemów odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych, kultury fizycznej i kultury wędrowania.

6. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie.

7. Aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury.

8. Popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych Polski, oraz jej dorobku wśród turystów zagranicznych, ułatwianie turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznawania walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów.

9. Współdziałanie i udzielanie fachowej pomocy towarzystwom i organizacjom opiekującym się Polakami i dziedzictwem kultury polskiej za granicą.

10. Szkolenie kadr przewodników i pilotów turystycznych dla realizacji celów Stowarzyszenia.

11. Kultywowanie tradycji turystycznych, popularyzowanie historii i dorobku Stowarzyszenia oraz jego poprzedników, archiwizowanie dokumentów.

§ 13

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele po przez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a w szczególności przez :

a) rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach;

b) organizowanie i obsługę wycieczek, obozów oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych;

c) rozwijanie różnorodnych form rekreacji i sportu w powiązaniu z imprezami turystycznymi;

d) wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych;

e) kształcenie i doskonalenie społecznych oraz zawodowych kadr turystyczno – krajoznawczych i występowania o nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych;

f) występowanie do odpowiednich organów o nadawanie odznak turystycznych oraz krajoznawczych;

g) organizowanie oraz popieranie działań zmierzających do zabezpieczenia, ochrony i zachowania walorów naturalnych, inicjowanie, zakładanie i prowadzenie zbiorów, biblioteki ,o tematyce krajoznawczo-turystycznej.

h) rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej;

i) dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności wybitnych postaci polskiej turystyki i krajoznawstwa;

j) występowanie z wnioskami o budowanie i utrzymywanie obiektów turystycznych, gastronomicznych, sportowych oraz innych urządzeń istotnych dla turystów;

k) utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się turystyką;

l) utrzymywanie kontaktów i podejmowanie współpracy z międzynarodowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi w turystyce i rekreacji,

m) opracowywanie publikacji w zakresie przedmiotu działalności Stowarzyszenia.

n) prowadzenie działalności wydawniczej oraz sprzedaż materiałów statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.

§ 15

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) honorowych

c) wspierających

§ 16

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać :

a) Osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek lub posiadająca status kandydata na wymienione uprawnienia.

b) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub na wniosek członków, zaopiniowany przez Zarząd.

c) Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna działająca osobiście lub przez swojego przedstawiciela, która pisemnie zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe działalności Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

§ 17

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego

b) udziału w pracach Stowarzyszenia

c) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia

d) korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, w uzasadnionych przypadkach

e) udzielania rekomendacji dla kandydatów

f) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia

§ 18

1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

b) aktywnego realizowania celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,

c) dawania dobrego świadectwa i dbania o autorytet Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek członkowskich

§ 19

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do:

a) udzielenia upomnienia

b) udzielenia nagany

c) przekazania sprawy do Sądu koleżeńskiego

2. Od decyzji Zarządu członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie może podtrzymać lub zmienić decyzję Zarządu 

4. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 20

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia

b) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku

c) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego

d) śmierci członka Stowarzyszenia

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA WYBORU I ICH KOMPETENCJE

§ 21

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia

b) Zarząd Stowarzyszenia

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński

§ 22

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2. W razie ustąpienia osób z organów władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo koptacji z zastrzeżeniem, że liczba nowych członków danej władzy nie może przekraczać 2/5 składu pochodzącego z wyboru.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwoływane przez Zarząd, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych, w terminie  do 1 miesiąca od daty podjęcia uchwały przez Zarząd lub 2 miesięcy od daty wpływu żądania.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia członkowie lub delegaci są powiadamiani pisemnie lub pocztą elektroniczną co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

5. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100 osób to w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wybrani delegaci. Kryteria wyboru delegatów określa Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie zmian statutowych

b) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia oraz ustalenie ich liczebności.

c) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia

d) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

e) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia

f) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia

g) rozpatrzenie wniosków i propozycji zgłoszonych przez władze, oraz członków Stowarzyszenia

h) uchylanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia sprzecznych ze statutem na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków stowarzyszonych zwyczajnych

i) ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich

j) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego

k) podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem Stowarzyszenia i sprawami związanymi z likwidacją majątku oraz uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń lub związków      

l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.

ł) powołanie, nadzorowanie i rozwiązywanie kół , klubów komisji i  komitetów.

m) Podejmowanie decyzji o zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Walne Zgromadzenie jest prawomocne jeśli weźmie w nim udział :

a) nie mniej niż 1/2 członków ( delegatów ) w pierwszym terminie,

b) po upływie 30 minut bez względu na liczbę członków, w drugim terminie.

§ 26

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 5-9 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu.  

2. Skład Zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach i wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu.

3. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest Prezes Stowarzyszenia, wybierany przez Zarząd spośród jego członków.

4. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy.

6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, Zarząd może odbywać swoje posiedzenia z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, a uchwały mogą być podejmowane po akceptacji „e-mail ” przez członków Zarządu

§ 27

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

b) kierowanie pracą bieżącą Stowarzyszenia

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

d) zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia

e) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń

f) uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

g) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia

h) powoływanie w miarę potrzeb zespołów roboczych spośród członków Stowarzyszenia

i) wydawanie legitymacji i znaczków lub odznak członkowskich

§ 28

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa w składzie 3-5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach i wybiera z pośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 29

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a) uchwalanie regulaminu pracy Komisji, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie 

b) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej

c) przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków pokontrolnych

d) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności finansowej Stowarzyszenia

e) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu

f) stawianie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującym  członkom Zarządu Stowarzyszenia

§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu po przeprowadzonych wyborach, Sąd Koleżeński konstytuuje się, wybierając z pośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza.

3. Działalność Sądu Koleżeńskiego normuje regulamin uchwalony przez Sąd i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie

§ 31

1. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego lub autorytetu Stowarzyszenia

b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności

2. Sąd Koleżeński może orzekać o następujących karach dyscyplinarnych:

a) zawieszeniu w wykonywaniu funkcji we władzach Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 3 lat

b) zawieszeniu w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 3 lat,

c) wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków  w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

4. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) Składki i wpisowe

b) Wpływy z  odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) Inne wpływy z działalności statutowej w tym opłaty za udział w imprezach turystycznych, rekreacyjnych, szkoleniowych 

d) Wpływy z działalności gospodarczej

e) Dotacje, darowizny, i inne przychody np. z tytułu spadków

§ 33

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

§ 34

1. Dla ważności oświadczeń woli lub ważności dokumentów w przedmiocie praw  i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym prezesa lub wiceprezesa i jednej osoby wchodzącej w skład Zarządu.

2. Dla ważności innych dokumentów wymagane są podpisy osób upoważnionych przez Zarząd.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 36

1. Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie członków w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa:

a) Sposób likwidacji i likwidatora

b) Cel na jaki zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia

3. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o likwidacji Zarząd Stowarzyszenia składa wniosek do Sądu Rejestrowego o wydanie postanowienia o likwidacji i powołaniu likwidatora.

§ 37

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia