STATUT
JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH i PILOTÓW WYCIECZEK


Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 40

  1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu , podejmuje uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, powołując w tym celu Komisję Likwidacyjną.
  2. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o likwidacji i powołaniu komisji likwidacyjnej Zarząd Stowarzyszenia składa wniosek do Sądu Rejestrowego o wydanie postanowienia o likwidacji i powołanie Komisji Likwidacyjnej.
  3. Pozostały po likwidacji Stowarzyszenia - majątek przechodzi na własność instytucji ustalonej przez Walne Zgromadzenie podejmujące uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia lub Komisje Likwidacyjną

§ 41

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.