STATUT
JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH i PILOTÓW WYCIECZEK


Rozdział VI
ZMIANY STATUTU

§ 38

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.