STATUT
JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH i PILOTÓW WYCIECZEK


Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 35

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą: fundusze, ruchomości i nieruchomości.
 2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne składniki majątkowe z tytułu:
  1. składek statutowych
  2. wpływów z działalności statutowej
  3. akcji zbiórkowych
  4. dobrowolnych świadczeń osób wspierających
  5. dotacji i subwencji,
  6. darowizn, zapisów, spadków lub innych źródeł
  7. pomocy zagranicznej
  8. dochodów z działalności gospodarczej

§ 37

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym, oraz dokumenty rozliczeniowe są podpisywane przez osoby wymienione w par. 29 niniejszego statutu.