STATUT
JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH i PILOTÓW WYCIECZEK


Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA WYBORU I ICH KOMPETENCJE

§ 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia
  2. Zarząd Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. Władzami Stowarzyszenia w kołach terenowych są:
  1. Walne Zebranie Koła
  2. Zarząd Koła
  3. Komisja Rewizyjna Koła

§ 23

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 2. W razie ustąpienia osób z organów władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo dokooptowania z zastrzeżeniem, że liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 2/5 składu pochodzącego z wyboru.

§ 24

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby osób stowarzyszonych, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia uchwały.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia osoby stowarzyszone są powiadamiane pisemnie co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia.
 5. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia.Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100 osób ,Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie delegatów. Kryteria wyboru delegatów określi Zarząd Stowarzyszenia. Przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia , stosuje się odpowiednio do Zebrania delegatów.
 6. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła.

§ 25

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie zmian statutowych
  2. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia oraz ustalenie ich liczebności.
  3. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia
  4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  5. udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia
  6. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
  7. rozpatrzenie wniosków i propozycji zgłoszonych przez władze, oraz członków Stowarzyszenia
  8. uchylanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia sprzecznych ze statutem na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków stowarzyszonych
  9. ustalania wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich
  10. uchwalania upoważnień dla Zarządu Stowarzyszenia do zmiany wysokości składek członkowskich w czasie kadencji władz
  11. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego
  12. podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacyjnymi majątku
  13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związków i federacji ugrupowań
  14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.
  15. powołanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
  1. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Koła
  2. realizowanie kierunków działania zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia
  3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu koła i Komisji Rewizyjnej Koła
  4. decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła

§ 26

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2członków uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie jest prawomocne jeśli weźmie w nim udział :
  • nie mniej niż 1/2 członków ( delegatów ) w pierwszym terminie,
  • po upływie 1 godziny bez względu na liczbę członków, w drugim terminie.
 3. Postanowienia § 26 stosuje się dla Walnego Zebrania Koła

§ 27

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 5- 15 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu, ponadto do Zarządu wchodzą przewodniczący kół terenowych.
 2. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest Prezes Stowarzyszenia, wybierany przez Zarząd spośród jego członków. W skład Zarządu wchodzi również wiceprezes, sekretarz, skarbnik i jeden członek.
 3. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy.
 5. Zarząd uczestniczy w comiesięcznych zebraniach roboczych członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 jego członków.

§ 28

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
  2. kierowanie pracą bieżącą Stowarzyszenia
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
  4. zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia
  5. powołanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych
  6. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń
  7. uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  8. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia
  9. powoływanie w miarę potrzeb zespołów roboczych spośród członków Stowarzyszenia
  10. wydawanie legitymacji i znaczków członkowskich
 2. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
  1. organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Koła
  2. realizowanie zadań statutowych w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia
  3. wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Koła
  4. zgłaszanie wniosków do Zarządu Stowarzyszenia w sprawach przyjęcia osób do Stowarzyszenia
  5. regularne przekazywanie do Zarządu Stowarzyszenia składek Koła w wysokości uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
  6. składanie sprawozdań z działalności Koła za miniony rok pracy Zarządowi Stowarzyszenia w I kwartale każdego roku jednak nie później niż przed Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczym Stowarzyszenia
  7. orzecznictwo w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Koła
  8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Koła.

§ 29

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz składanie oświadczeń woli i zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane są dwa podpisy - Prezesa lub Wiceprezesa z jednym członkiem Zarządu.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa w składzie 3-5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
  1. uchwalanie regulaminu pracy Komisji, jeżeli Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej
  2. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej
  3. przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków pokontrolnych
  4. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności finansowej Stowarzyszenia
  5. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu
  6. stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia
 2. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej Koła należy:
  1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Koła
  2. przedstawienie Zarządowi Koła wniosków pokontrolnych
  3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Koła
  4. stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

§ 32

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu po przeprowadzonych wyborach, Sąd Koleżeński konstytuuje się.
 3. Działalność Sądu Koleżeńskiego normuje regulamin uchwalony przez tenże Sąd, jeżeli Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

§ 33

 1. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego lub autorytetu Stowarzyszenia
  2. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności
 2. Sąd Koleżeński może orzekać o następujących karach dyscyplinarnych:
  1. zawieszeniu w wykonywaniu funkcji we władzach Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 3 lat
  2. zawieszeniu w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 3 lat,
  3. wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
 4. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 34

 1. Koła terenowe powstają w przypadku zrzeszenia się co najmniej 10 osób.
 2. Decyzję o powołaniu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 3. Władzą Koła jest Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
 4. W skład Zarządu Koła wchodzi Prezes, Sekretarz i Skarbnik.
 5. Komisję Rewizyjną Koła tworzy 3 członków Stowarzyszenia.
 6. Posiedzenia Walnego Zebranie Koła odbywają się przynajmniej raz w roku jako zebrania sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
 7. Walne Zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze Koła powinno odbyć się w I kwartale każdego roku jednak nie później niż przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.