STATUT
JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH i PILOTÓW WYCIECZEK


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • honorowych
 • wspierających

§ 17

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać :

 1. Osoba fizyczna zamieszkała w Polsce lub za granicą, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, lub posiadająca status kandydata na wymienione uprawnienia.
 2. Osoba fizyczna zamieszkała w Polsce lub za granicą, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, lub posiadająca status kandydata na wymienione uprawnienia.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna. Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub na wniosek członków, zaopiniowany przez Zarząd.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, mająca siedzibę w Polsce lub za granicą- działająca przez swojego przedstawiciela, która pisemnie zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe na działalność Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

§ 18

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego
  2. udziału w pracach Stowarzyszenia
  3. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia
  4. korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, w uzasadnionych przypadkach
  5. udzielania rekomendacji dla kandydatów
  6. uzyskania rekomendacji i opinii na funkcje pochodzące z wyboru na różnych szczeblach władzy
  7. posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia

§ 19

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. aktywnego realizowania celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
  3. dawania dobrego świadectwa i dbania o autorytet Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek statutowych i/lub wykazywania świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
  5. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie do członków wspierających Stowarzyszenie.

§ 20

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. udzielenia upomnienia
  2. udzielenia nagany
  3. przekazania sprawy do Sądu koleżeńskiego
 2. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Walnego Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie może podtrzymać decyzję Zarządu Stowarzyszenia,
 4. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 21

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
 2. skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku
 3. skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego
 4. śmierci członka Stowarzyszenia