STATUT
JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH i PILOTÓW WYCIECZEK


Rozdział II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 13

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz dbanie o ochronę środowiska poprzez turystykę i krajoznawstwo.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju.
 3. Krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych.
 4. Szerzenie kultury turystyki.
 5. Pomoc w wędrownictwie indywidualnym, organizowanie rajdów, złazów, zlotów, rejsów, spływów, wycieczek i innych imprez. Tworzenie i upowszechnianie systemów odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych, kultury fizycznej i kultury wędrowania.
 6. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie.
 7. Aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury.
 8. Popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych Polski, oraz jej dorobku wśród turystów zagranicznych, ułatwianie turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznawania walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów.
 9. Współdziałanie i udzielanie fachowej pomocy towarzystwom i organizacjom opiekującym się Polakami i dziedzictwem kultury polskiej za granicą.
 10. Szkolenie kadr przewodników i pilotów turystycznych dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 11. Kultywowanie tradycji turystycznych, popularyzowanie historii i dorobku Stowarzyszenia oraz jego poprzedników, archiwizowanie dokumentów.

§ 14

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. umożliwianie turystom i krajoznawcom zrzeszania się w jednostkach organizacyjnych, działających w dziedzinie turystyki (PTTK,PTT itp.) i korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form ich działalności.
 2. rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach;
 3. organizowanie i obsługę wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych;
 4. rozwijanie różnorodnych form rekreacji i sportu w powiązaniu z imprezami turystycznymi;
 5. wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych;
 6. kształcenie i doskonalenie społecznych oraz zawodowych kadr turystyczno - krajoznawczych, i występowania o nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych;
 7. występowanie do odpowiednich organów o nadawanie odznak turystycznych oraz krajoznawczych;
 8. organizowanie oraz popieranie działań zmierzających do zabezpieczenia, ochrony i zachowania walorów naturalnych, inicjowanie, zakładanie i prowadzenie zbiorów, biblioteki ,o tematyce krajoznawczo-turystycznej.
 9. rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej;
 10. dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności wybitnych postaci polskiej turystyki i krajoznawstwa;
 11. prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego, sportowego oraz warsztatów naprawczych;
 12. produkowanie pamiątek turystycznych, krajoznawczych oraz ekwipunku turystycznego i sportowego;
 13. występowanie z wnioskami o budowanie i utrzymywanie obiektów turystycznych, gastronomicznych, sportowych oraz innych urządzeń istotnych dla turystów;
 14. inicjowanie, prowadzenie i popieranie prac, w tym także naukowych, wynikających z celów Stowarzyszenia;
 15. organizowanie turystyki zagranicznej wyjazdowej i przyjazdowej;
 16. utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się turystyką;
 17. prowadzenie działalności gospodarczej, w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających pozyskanie środków na realizację celów i zadań Stowarzyszenia.
 18. opracowywanie publikacji w zakresie przedmiotu działalności Stowarzyszenia.
 19. prowadzenie działalności wydawniczej.
 20. powoływanie szkolnych kół turystycznych dla młodzieży od dziesiątego roku życia.