Aktualności

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w dniu 24.03.2017r

 

Koleżanki i Koledzy

Przewodnicy, Piloci i Sympatycy

 JSPTiPW

 

 

 

Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek w oparciu o § 23 ust. 4 Statutu, serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które  odbędzie się w dniu 24 marca 2017r. o godz. 18.00  w siedzibie JSPTiPW, ul. Rynek 6, III Piętro, p. 27

Porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad,

2. Wybór Komisji Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał,

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia,

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

6. Dyskusja nad sprawozdaniami,

7. Wprowadzenie zmian w statucie - dot. sposobu i trybu zawierania umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarzadu,

8. Przedstawienie harmonogramu imprez turystycznych na 2017 rok,

9. Pytania i wolne wnioski,

10. Zakończenie obrad.