Aktualności

Walne Zgromadzenie - 27 marca 2015 r., godz. 18.00

            Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznychi Pilotów Wycieczek w oparciu o § 23 ust. 4 Statutu, serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które  odbędzie się w dniu 27 marca 2015r. o godz. 1800  w siedzibie JSPTiPW, ul. Rynek 6, III Piętro, p. 27

 

Porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad

2.  Wybór Komisji Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał

3.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

4.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5.  Dyskusja nad sprawozdaniami

6.  Wybór Komisji Skrutacyjnej

7.  Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

8.  Przedstawienie harmonogramu imprez turystycznych na 2015 rok

9.  Pytania i wolne wnioski

10. Zakończenie obrad.

                                                            Prezes: Ryszard Nykun               

                                                             Sekretarz: Artur Jarosz