Aktualności

Walne Zgromadzenie - 16 marca 2012 r., godz. 18.00

Zgodnie z § 24 ust. 1 statutu Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek zwołuję Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na piątek 16 marca 2012 na godz. 18.00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie JSPTiPW, ul. Rynek 6.

 

Porządek obrad:

 

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

7. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.

8. Wybór Komisji Rewizyjnej.

9. Wybór Sądu Koleżeńskiego.

10. Wolne wnioski i propozycje uchwał - dyskusja.

11. Głosowanie nad zgłoszonymi projektami uchwał.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Zakończenie zebrania.

Przypominam o obowiązku opłacania składek członkowskich w wysokości 20 zł rocznie.

Informuję, że Skarbnik będzie przyjmował składki 16 marca 2012 r. od godziny 1730.

 

Z uwagi na ważność obrad proszę o udział w Walnym Zgromadzeniu.

Prezes Ryszard Nykun